REGULAMINY

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ ORGANIZOWANEJ W RAMACH WYDARZENIA CHARYTATYWNEGO   „ONA – onkologia, nieskończona afirmacja”

  1. Postanowienia ogólne
  • Organizatorem aukcji charytatywnej jest Fundacja La vie La vie z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krzycka 92B/24, 53-020 Wrocław, dalej jako: Organizator), wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000784006, NIP: 8992861694, REGON:  383209312.
  1. Aukcja charytatywna (dalej jako: Aukcja) będzie przeprowadzona w ramach wydarzenia charytatywnego „ONA – onkologia, nieskończona afirmacja”, które odbędzie się w dniu 7 października 2023 r. (dalej jako: Wydarzenie).
  2. Przedmiotem Aukcji są przedmioty przekazane Organizatorowi w ramach darowizny przez ich właścicieli, a także m.in. zaoferowane usługi, czy przekazane vouchery (szczegółowy wykaz licytowanych przedmiotów jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia: https://ona.fundacjalavielavie.pl/).
  3. Całkowity dochód uzyskany z Aukcji zostanie przeznaczony na wsparcie działalności Organizatora w realizacji jego celów statutowych. 
  4. Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji Przedmiotu Aukcji jest: 
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu,
  2. Złożenie najwyższej oferty cenowej za licytowany Przedmiot Aukcji, 
  3. Zapłata całej ceny za licytowany Przedmiot Aukcji we wskazanym terminie.
  1. Organizator zastrzega możliwość prowadzenia stacjonarnej rejestracji Uczestników Aukcji w dniu wydarzenia.

  1. Warunki uczestnictwa
  1. Uczestnikami Aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Uczestnik Aukcji).
  2. Podawane podczas Aukcji ceny są jawne, tj. dostępne przez cały czas trwania licytacji dla wszystkich Uczestników Aukcji.
  3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie Aukcji. W przypadku stwierdzenia takich działań przez prowadzącego Aukcję, ma on prawo wyeliminować Uczestnika Aukcji z udziału w licytacji.

  III. Przebieg Aukcji

  1. Aukcja odbędzie się w dniu 7 października 2023 r. podczas Wydarzenia w Hotelu Terminal przy ulicy Rakietowej 33 we Wrocławiu. 
  2. Licytacja części Przedmiotów Aukcji, wytypowanych przez Organizatora, odbywa się ustnie przy jednoczesnej obecności Uczestników Aukcji oraz prowadzącego Aukcję tzw. Licytacja Główna a licytacja pozostałej części przedmiotów będzie stanowiła tzw. Licytację Stolikową. 
  3. Prowadzący Licytację Główną przed jej rozpoczęciem przedstawi Uczestnikom Aukcji jej główne warunki. 
  4. Rozpoczęcie Aukcji w ramach Licytacji Głównej planowane jest na godz. 17.30. 
  5. Licytacja Stolikowa polega na tym, że podczas całego trwającego Wydarzenia, w miejscu dostępnym dla Uczestników Aukcji, na stolikach/podestach/sztalugach wystawione (wyeksponowane) zostaną Przedmioty Aukcji wraz z ich opisem i podaną ceną wywoławczą na „Karcie licytacji”. Każdy z Uczestników Aukcji będzie miał możliwość licytowania Przedmiotów Aukcji poprzez wpisanie ceny ofertowej (przebicia), która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jak i od ceny wpisanej przez poprzedniego Uczestnika Aukcji. W „Karcie licytacji” oprócz ceny ofertowej Uczestnik Aukcji zobowiązany jest wpisać dane typu imię i nazwisko licytującego, adres mailowy licytującego, podpis licytującego. Wzór „Karty licytacji” stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku Licytacji Stolikowej trwać ona będzie od momentu rozpoczęcia części oficjalnej Wydarzenia, która zaplanowana jest na godz. 17.00 i potrwa do godz. 20.30. Licytację Stolikową wygrywa Uczestnik Aukcji, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę. Ze Zwycięzcą Aukcji Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu do 14 dni od daty Wydarzenia, celem sfinalizowania nabycia Przedmiotu Aukcji, w tym uzyskania przez Organizatora danych, o których mowa w ust. 13 poniżej, zapłaty ceny oraz ustalenia zasad odbioru/przesyłki wylicytowanego Przedmiotu Aukcji.
  6. Prowadzący Licytację Główną otwiera licytację Przedmiotu Aukcji poprzez podanie ceny wywoławczej. Prowadzący licytację decyduje o kolejności licytacji, a także ma prawo wycofać z licytacji poszczególne Przedmioty Aukcji, bez podania przyczyny.
  7. Każdy Uczestnik Aukcji może brać udział w każdej licytacji  (Głównej oraz Stolikowej) oraz wylicytować więcej niż jeden przedmiot.
  8. Ceny ofertowe, jak i cena wywoławcza są cenami brutto i mogą być podawane wyłącznie w walucie polskiej i powinny być zaokrąglone do pełnych wartości.
  9. Uczestnicy Licytacji Głównej zgłaszają swoje ceny ofertowe (przebicia) poprzez uniesienie ręki w górę i podanie proponowanej kwoty. Kwota musi być wyższa od poprzedniej, zaproponowanej przez innego Uczestnika Aukcji. Cena przebicia oferowana przez Uczestnika Aukcji jest jawna dla innych Uczestników Aukcji, o jej wysokości decyduje Uczestnik Aukcji. 
  10. Oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika Aukcji jest wiążąca i nie może zostać przez niego wycofana. Zgłoszona oferta cenowa przestaje obowiązywać wyłącznie wtedy, gdy inny Uczestnik Aukcji zaproponuje ofertę korzystniejszą. 
  11. W sytuacji, gdy żaden z Uczestników Aukcji w ramach Licytacji Głównej nie złoży oferty cenowej w stosunku do danego Przedmiotu Aukcji, prowadzący Licytacje Główną, po uprzedniej akceptacji ze strony Organizatora,  zachowuje uprawnienie do kontynuowania licytacji danego Przedmiotu Aukcji poniżej ceny wywoławczej, o czym informuje Uczestników Aukcji. W takim przypadku, po zgłoszeniu pierwszej oferty cenowej Licytacja Główna jest kontynuowana na warunkach określonych powyżej, przy czym nie obowiązują postanowienia o cenie wywoławczej. 
  12. Licytację Główną wygrywa Uczestnik Aukcji, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę (dalej: Zwycięzca Aukcji). Zakończenie Licytacji Głównej następuje poprzez trzykrotne wywołanie aktualnej zaproponowanej stawki oraz gdy inny Uczestnik Aukcji nie zgłosi korzystniejszej oferty cenowej. 
  13. Po zakończeniu Licytacji Głównej, Zwycięzca Aukcji przekaże podczas Wydarzenia Organizatorowi dane niezbędne do przekazania wylicytowanego Przedmiotu Aukcji  i wystawienia dokumentu fiskalnego tj. imię i nazwisko lub nazwę, dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, na który Zwycięzca wyraża zgodę na przesłanie dokumentu fiskalnego/faktury w formie elektronicznej), danych identyfikujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz informacje odbioru wylicytowanego Przedmiotu Aukcji. 
  14. Organizator potwierdza i wydaje Zwycięzcy Aukcji pisemne Potwierdzenie nabycia Przedmiotu Aukcji. Wzór Potwierdzenia nabycia Przedmiotu Aukcji, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  15. Obowiązkiem Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik jest odpowiedzialny za składane przez siebie oferty cenowe.
  16.  Płatność za wylicytowany Przedmiot Aukcji jest możliwa:
  1. podczas Wydarzenia poprzez płatność bezgotówkową w terminalu płatniczym,
  2. przelewem bankowym. 
  1. Zwycięzca Aukcji w ramach Licytacji Głównej, zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty za wylicytowany Przedmiot Aukcji podczas Wydarzenia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia Aukcji przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 62 1090 2529 0000 0001 5484 0174. Płatność zostaje dokonana w momencie uznania rachunku bankowego Organizatora.
  2. Zwycięzca Aukcji w ramach Licytacji Stolikowej zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty za wylicytowany Przedmiot Aukcji podczas Wydarzenia lub w terminie 7 dni od daty otrzymania w formie mailowej dokumentu fiskalnego/faktury.
  3. W przypadku opóźnienia w zapłacie, które przekracza 7 dni, Organizator może w ciągu kolejnych 7 dni odstąpić od Umowy sprzedaży danego Przedmiotu Aukcji.
  4. Odbiór wylicytowanego Przedmiotu Aukcji jest możliwy po zakończeniu aukcji lub w innym uzgodnionym z Organizatorem terminie, wyłącznie po zapłacie całej ceny wylicytowanego Przedmiotu Aukcji.
  5. Własność wylicytowanego Przedmiotu Aukcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny.

  1. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące przebiegu Aukcji lub wylicytowanego Przedmiotu Aukcji, Uczestnik Aukcji ma prawo zgłaszać w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Aukcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora:  ona@fundacjalavielavie.pl. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.
  3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi w formie elektronicznej do Uczestnika Wydarzenia przed jego upływem. 


  1. Dane osobowe

  Zwycięzca Aukcji potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu.

  1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia: https://ona.fundacjalavielavie.pl/
  2. Udział w Aukcji jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także do odwołania Aukcji.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.  
  5. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Wydarzenia należy kierować na adres poczty elektronicznej Organizatora:  ona@fundacjalavielavie.pl

  Załącznik do Regulaminu Aukcji

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZWYCIĘZCY AUKCJI

  Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizator Wydarzenia informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja La vie La vie z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krzycka 92B/24, 53-020 Wrocław), wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000784006, NIP: 8992861694, REGON:  383209312, zwana dalej Administratorem.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: ona@fundacjalavielavie.pl lub pisemnie na wskazany adres siedziby.
  3. Dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane na podstawie:

  – art. 6 ust 1. lit. a RODO – dobrowolnej zgody na publikację wizerunku w całości lub we fragmentach w telewizji, prasie, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych, również w wersji drukowanej i elektronicznej, do realizacji celów sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych Wydarzenia oraz Administratora,

  – art. 6 ust 1. lit. c RODO w celu wykonania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, między innymi do realizacji celów sprawozdawczych, podatkowych, księgowych,

  – art. 6 ust 1. lit. b RODO – w celu wykonania czynności związanych z aukcją, jej prowadzeniem oraz dostarczeniem przedmiotów zwycięzcy aukcji,

  – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią -(ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub utrzymywanie kontaktów między stronami w celu zawarcia i realizacji umowy). 

  1. Dane osobowe będą przekazywane:

  – podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),

  – pracownikom, współpracownikom, woluntariuszom działającym u Administratora Danych Osobowych, upoważnionym do ich przetwarzania, 

  – podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych, 

  – odbiorcom danym osobowych (np. kurierom, firmom transportowym, bankom).

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Okres przetwarzania danych jest związany z celami ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. 
  3. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Administratora.
  6.  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

  ***  Załącznik do Regulaminu Aukcji

  Wzór KARTY LICYTACJI


  DANE ORGANIZATORA AUKCJI: Fundacja La vie La vie z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krzycka 92B/24, 53-020 Wrocław, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000784006, NIP: 8992861694, REGON:  383209312

  OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI:______________________________

  CENA WYWOŁAWCZA: ______________________________________

  Lp.

  Imię i nazwisko licytującego

  Adres e- mail licytującego

  Cena  ofertowa (przebicia)

  Podpis licytującego

       
       


  ***


  Załącznik do Regulaminu Aukcji

  Wzór Potwierdzenia nabycia Przedmiotu Aukcji

  Organizator aukcji przeprowadzanej w ramach wydarzenia charytatywnego „ONA – onkologia, nieskończona afirmacja” odbywającej się w dniu 7 października 2023 r. – Fundacja La vie La vie z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krzycka 92B/24, 53-020 Wrocław, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000784006, NIP: 8992861694, REGON:  383209312 potwierdza, że Zwycięzcą Aukcji Przedmiotu Aukcji w postaci:


  …………………………………………………………………………………………………………

  Opis Przedmiotu Aukcji 

  został:

  Imię i nazwisko/

  nazwa firmy

  Numer telefonu

  Adres mailowy

  NIP

     

  Oferowana przez Zwycięzcę Aukcji Cena: ………………………………… brutto 

  (słownie: ……………………………………..).

  Sposób płatności: ……………………………………………………………………………..

  Informacje dotyczące sposobu odbioru Przedmiotu Aukcji: 

  …………………………………………………………………………  ………………………………………………                                               ……….……………………………

  Podpis ze strony Organizatora Aukcji                                                   Podpis Zwycięzcy Aukcji 

REGULAMIN WYDARZENIA CHARYTATYWNEGO „ONA – onkologia, nieskończona afirmacja”

  • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa warunki i zasady uczestnictwa w wydarzeniu charytatywnym pod nazwą „ONA – onkologia, nieskończona afirmacja”, które odbędzie się w dniu 7 października 2023 r. (dalej jako: Wydarzenie).
  2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja La vie La vie z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krzycka 92B/24, 53-020 Wrocław, dalej jako: Organizator), wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000784006, NIP: 8992861694, REGON:  383209312.
  3. Celem Wydarzenia jest wsparcie działalności Organizatora w realizacji jego celów statutowych. 
  4. Wszelkie informacje dotyczące Wydarzenia publikowane są na stronie internetowej: https://ona.fundacjalavielavie.pl/

  • Uczestnictwo w Wydarzeniu 
  1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora:  ona@fundacjalavielavie.pl. W treści zgłoszenia należy podać liczbę osób mających wziąć udział w Wydarzeniu oraz ich dane identyfikacyjne: imię i nazwisko. Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu można dokonać do dnia 15 września 2023 r. 
  3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (400) o uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
  4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest każdorazowo potwierdzane w odpowiedzi zwrotnej na zgłoszenie udziału w Wydarzeniu. Osoba, która otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Wydarzeniu staje się uczestnikiem Wydarzenia (dalej jako: Uczestnik).
  5. Po potwierdzeniu przez Organizatora uczestnictwa w Wydarzeniu każdy Uczestnik otrzyma na podany przy zgłoszeniu adres e-mail zaproszenie do udziału w Wydarzeniu. 
  6. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Wydarzeniu jest możliwa w każdym czasie i odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora:  ona@fundacjalavielavie.pl. Powiadomienie Organizatora o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu umożliwia uczestnictwo kolejnej zgłoszonej do udziału w Wydarzeniu osobie. 
  7. Na adres e-mail Uczestnika, z którego dokonywane było zgłoszenie udziału w Wydarzeniu, przesyłane będą aktualności związane z udziałem w Wydarzeniu. 
  8. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika Organizator uprawniony jest do weryfikacji dokumentu tożsamości każdej osoby biorącej udział w Wydarzeniu przed wejściem na Wydarzenie. 
  9. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu. 

  • Utrwalenie Wydarzenia
  1. Organizator przewiduje utrwalenie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, a także transmisję telewizyjną lub internetową Wydarzenia.
  2. Wizerunek Uczestnika Wydarzenia może być utrwalany i rozpowszechniany przez Organizatora do realizacji celów sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych Wydarzenia, poprzez publikację wizerunku w całości lub we fragmentach w telewizji, prasie, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych, również w wersji drukowanej i elektronicznej.
  3. Uczestnik Wydarzenia potwierdza, że zapoznała się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
  • Zasady porządkowe 
  1. Uczestnicy mogą poruszać się po terenie obiektu, w którym odbędzie się Wydarzenie wyłącznie w ramach ogólnodostępnych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych. 
  2. Podczas Wydarzenia, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych, obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, blokowania ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych, używania otwartego ognia i butli gazowych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz przejść ewakuacyjnych. O warunkach i lokalizacji miejsc w jakich może zostać dopuszczone palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub inne z ww. zachowań decyduje wyłącznie Organizator. 
  3. Zakazane jest wnoszenie na teren Wydarzenia: broni, materiałów pirotechnicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym mogących doprowadzić do pożaru, zniszczenia mienia lub naruszenia zdrowia uczestnika lub innych osób. W uzasadnionych przypadkach wniesienie do obiektów ww. urządzeń lub materiałów możliwe będzie za specjalnym zezwoleniem Organizatora oraz zapewnienia ich używania przez osoby dysponujące odpowiednimi upoważnieniami i zabezpieczeniem. Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez Organizatora, zakazane jest przemieszczanie lub wynoszenie z obiektów lub wyznaczonych przez Organizatora miejsc, jakiegokolwiek wyposażenia obiektu lub wyposażenia związanego z przebiegiem Wydarzenia. 
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia oraz za wypadki osób, kradzieże ani uszkodzenia mienia w obiekcie, w którym odbędzie się Wydarzenie, chyba że szkody z nimi związane zostały zawinione przez Organizatora lub Organizator zobowiązał się do określonych zabezpieczeń w odrębnym zleceniu.
  5. Organizator jest uprawniony nie wpuszczać do obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, lub usunąć z obiektu, w którym odbędzie się Wydarzenie:
  1. osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających, 
  2. osoby, której zachowanie wiąże się z agresją, naruszeniem zasad współżycia społecznego, ryzykiem dla dóbr osobistych, mienia, zdrowia, porządku lub moralności publicznej. 

  W powyższych przypadkach Organizator uprawniony jest do zgłoszenia danego przypadku służbom porządkowym lub organom ścigania. Organizator nie odpowiada za szkody Uczestnika wynikające z nie wpuszczenia lub usunięcia Uczestnika z obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. Organizator nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu przedmiotu darowizny dokonanej przez Uczestnika. 


  • Reklamacje
  1. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do złożenia reklamacji związanej z Wydarzeniem.
  2. Reklamacje można składać w formie elektronicznej do dnia Wydarzenia i w terminie 14 dni kalendarzowych po Wydarzeniu wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora:  ona@fundacjalavielavie.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Wydarzenia oraz wyjaśniać powód złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.
  4. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi w formie elektronicznej do Uczestnika Wydarzenia przed jego upływem. 

  • Postanowienia końcowe  
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia: https://ona.fundacjalavielavie.pl/
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Wydarzenia: https://ona.fundacjalavielavie.pl/
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.  
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub programu Wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację Wydarzenia lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników. 
  5. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia Organizator nie odpowiada za szkody Uczestnika, w tym nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów transportu, rezerwacji hotelowej lub innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Wydarzeniu. 
  6. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Wydarzenia należy kierować na adres poczty elektronicznej Organizatora:  ona@fundacjalavielavie.pl  Załącznik numer 1 do Regulaminu

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA WYDARZENIA

  Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizator Wydarzenia informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja La vie La vie z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krzycka 98B/24, 53-020 Wrocław), wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000784006, NIP: 8992861694, REGON:  383209312, zwana dalej Administratorem.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: ona@fundacjalavielavie.pl lub pisemnie na wskazany adres siedziby.
  3. Dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane na podstawie:

  – art. 6 ust 1. lit. a RODO – dobrowolnej zgody na publikację wizerunku w całości lub we fragmentach w telewizji, prasie, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych, również w wersji drukowanej i elektronicznej, do realizacji celów sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych Wydarzenia oraz Administratora,

  – art. 6 ust 1. lit. c RODO w celu wykonania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, między innymi do realizacji celów sprawozdawczych, podatkowych, księgowych,

  – art. 6 ust 1. lit. b RODO – w celu wykonania czynności związanych z aukcją, jej prowadzeniem oraz dostarczeniem przedmiotów zwycięzcy aukcji,

  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią -(ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub utrzymywanie kontaktów między stronami w celu zawarcia i realizacji umowy). 

  1. Dane osobowe będą przekazywane:

  – podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),

  – pracownikom, współpracownikom, woluntariuszom działającym u Administratora Danych Osobowych, upoważnionym do ich przetwarzania, 

  – podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych, 

  – odbiorcom danym osobowych (np. kurierom, firmom transportowym, bankom).

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Okres przetwarzania danych jest związany z celami ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. 
  3. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Administratora.
  6.  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

Scroll to Top