REGULAMIN

REGULAMIN WYDARZENIA CHARYTATYWNEGO "ONA - onkologia, nieskończona afirmacja"

 • I. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa warunki i zasady uczestnictwa w wydarzeniu charytatywnym pod nazwą „ONA – onkologia, nieskończona afirmacja”, które odbędzie się w dniu 26 października 2024 r. (dalej jako: Wydarzenie).
  2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja La vie La vie z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wietrzna 109e/3, 53-024 Wrocław, dalej jako: Organizator), wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000784006, NIP: 8992861694, REGON: 383209312.
  3. Celem Wydarzenia jest wsparcie działalności Organizatora w realizacji jego celów statutowych.
  4. Wszelkie informacje dotyczące Wydarzenia publikowane są na stronie internetowej: https://ona.fundacjalavielavie.pl
 • II. Uczestnictwo w Wydarzeniu
  1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: ona@fundacjalavielavie.pl. W treści zgłoszenia należy podać liczbę osób mających wziąć udział w Wydarzeniu oraz ich dane identyfikacyjne: imię i nazwisko. Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu można dokonać do dnia 15 października 2024 r.
  3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (500) o uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest każdorazowo potwierdzane w odpowiedzi zwrotnej na zgłoszenie udziału w Wydarzeniu. Osoba, która otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Wydarzeniu staje się uczestnikiem Wydarzenia (dalej jako: Uczestnik).
  5. Po potwierdzeniu przez Organizatora uczestnictwa w Wydarzeniu każdy Uczestnik otrzyma na podany przy zgłoszeniu adres e-mail zaproszenie do udziału w Wydarzeniu.
  6. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Wydarzeniu jest możliwa w każdym czasie i odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: ona@fundacjalavielavie.pl. Powiadomienie Organizatora o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu umożliwia uczestnictwo kolejnej zgłoszonej do udziału w Wydarzeniu osobie.
  7. Na adres e-mail Uczestnika, z którego dokonywane było zgłoszenie udziału w Wydarzeniu, przesyłane będą aktualności związane z udziałem w Wydarzeniu.
  8. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika Organizator uprawniony jest do weryfikacji dokumentu tożsamości każdej osoby biorącej udział w Wydarzeniu przed wejściem na Wydarzenie.
  9. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 • III. Utrwalenie Wydarzenia
  1. Organizator przewiduje utrwalenie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, a także transmisję telewizyjną lub internetową Wydarzenia.
  2. Wizerunek Uczestnika Wydarzenia może być utrwalany i rozpowszechniany przez Organizatora do realizacji celów sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych Wydarzenia, poprzez publikację wizerunku w całości lub we fragmentach w telewizji, prasie, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych, również w wersji drukowanej i elektronicznej.
  3. Uczestnik Wydarzenia potwierdza, że zapoznała się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • IV. Zasady porządkowe
 • Uczestnicy mogą poruszać się po terenie obiektu, w którym odbędzie się Wydarzenie wyłącznie w ramach ogólnodostępnych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych.
 • Podczas Wydarzenia, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych, obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, blokowania ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych, używania otwartego ognia i butli gazowych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz przejść ewakuacyjnych. O warunkach i lokalizacji miejsc w jakich może zostać dopuszczone palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub inne z ww. zachowań decyduje wyłącznie Organizator.
 • Zakazane jest wnoszenie na teren Wydarzenia: broni, materiałów pirotechnicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym mogących doprowadzić do pożaru, zniszczenia mienia lub naruszenia zdrowia uczestnika lub innych osób. W uzasadnionych przypadkach wniesienie do obiektów ww. urządzeń lub materiałów możliwe będzie za specjalnym zezwoleniem Organizatora oraz zapewnienia ich używania przez osoby dysponujące odpowiednimi upoważnieniami i zabezpieczeniem. Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez Organizatora, zakazane jest przemieszczanie lub wynoszenie z obiektów lub wyznaczonych przez Organizatora miejsc, jakiegokolwiek wyposażenia obiektu lub wyposażenia związanego z przebiegiem Wydarzenia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia oraz za wypadki osób, kradzieże ani uszkodzenia mienia w obiekcie, w którym odbędzie się Wydarzenie, chyba że szkody z nimi związane zostały zawinione przez Organizatora lub Organizator zobowiązał się do określonych zabezpieczeń w odrębnym zleceniu.
 • Organizator jest uprawniony nie wpuszczać do obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, lub usunąć z obiektu, w którym odbędzie się Wydarzenie:
  • a. osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających,
  • b. osoby, której zachowanie wiąże się z agresją, naruszeniem zasad współżycia społecznego, ryzykiem dla dóbr osobistych, mienia, zdrowia, porządku lub moralności publicznej.
  W powyższych przypadkach Organizator uprawniony jest do zgłoszenia danego przypadku służbom porządkowym lub organom ścigania. Organizator nie odpowiada za szkody Uczestnika wynikające z nie wpuszczenia lub usunięcia Uczestnika z obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. Organizator nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu przedmiotu darowizny dokonanej przez Uczestnika.
 • V. Reklamacje
  1. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do złożenia reklamacji związanej z Wydarzeniem.
  2. Reklamacje można składać w formie elektronicznej do dnia Wydarzenia i w terminie 14 dni kalendarzowych po Wydarzeniu wysyłając wiadomość e mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: ona@fundacjalavielavie.pl.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Wydarzenia oraz wyjaśniać powód złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.
  4. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi w formie elektronicznej do Uczestnika Wydarzenia przed jego upływem.
 • VI. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia: https://ona.fundacjalavielavie.pl
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Wydarzenia: https://ona.fundacjalavielavie.pl
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub programu Wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację Wydarzenia lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.
  5. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia Organizator nie odpowiada za szkody Uczestnika, w tym nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów transportu, rezerwacji hotelowej lub innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Wydarzeniu.
  6. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Wydarzenia należy kierować na adres poczty elektronicznej Organizatora: ona@fundacjalavielavie.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA WYDARZENIA

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizator Wydarzenia informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja La vie La vie z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wietrzna 109e/3, 53-024 Wrocław), wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000784006, NIP: 8992861694, REGON: 383209312, zwana dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: ona@fundacjalavielavie.pl lub pisemnie na wskazany adres siedziby.
 3. Dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust 1. lit. a RODO – dobrowolnej zgody na publikację wizerunku w całości lub we fragmentach w telewizji, prasie, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych, również w wersji drukowanej i elektronicznej, do realizacji celów sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych Wydarzenia oraz Administratora,
  • art. 6 ust 1. lit. c RODO w celu wykonania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, między innymi do realizacji celów sprawozdawczych, podatkowych, księgowych,
  • art. 6 ust 1. lit. b RODO – w celu wykonania czynności związanych z aukcją, jej prowadzeniem oraz dostarczeniem przedmiotów zwycięzcy aukcji,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią -(ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub utrzymywanie kontaktów między stronami w celu zawarcia i realizacji umowy).
 4. Dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),
  • pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom działającym u Administratora Danych Osobowych, upoważnionym do ich przetwarzania,
  • podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych,
  • odbiorcom danym osobowych (np. kurierom, firmom transportowym, bankom).
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przetwarzania danych jest związany z celami ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Administratora.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

Scroll to Top